Haziri: Ambasadorja e Turqisë mund të shpallet person ‘non grata’

Nga Behar Haziri Është i TURPSHËM mos reagimi i institucioneve të Kosovës me rastin e skandalit diplomatik të Ambasadës së Turqisë e cila kërkoi bu

Nga Behar Haziri

Është i TURPSHËM mos reagimi i institucioneve të Kosovës me rastin e skandalit diplomatik të Ambasadës së Turqisë e cila kërkoi burgim të gazetarit Kosovar kur dihet se me Konventën e Vjenës për Marrëdhënie Diplomatike të vitit 1961 dhe me Konventën e Vjenës për Marrëdhënie Konsullore të vitit 1963 e ka të ndaluar një gjë të tillë. Kjo mund të cilësohet si ndërhyrje në punët e brendshme të Kosovës dhe Ambasadori mund të shpallet “person non grata” !!!

Konventa e Vjenës për Marrëdhënie Diplomatike 1961
Neni 3
1. Funksionet diplomatike të misionit përbëhen veçanërisht nga:
a) Përfaqësimi i shtetit dërgues në shtetin pranues;
b) Mbrojtja e interesave të shtetit dërgues dhe qytetarëve të saj në shtetin pranues, në kufijtë që i lejon e Drejta Ndërkombëtare;
c) Negocimi me shtetin pranues;
d) Informimi me të gjitha mjetet e lejuara mbi kushtet dhe zhvillimin e ngjarjeve në shtetin pranues dhe raportimi mbi këtë qeverisë së shtetit dërgues;
e) Përparimi i marrëdhënieve miqësore dhe zhvillimi i marrëdhënieve ekonomike, kulturore dhe shkencore ndërmjet shtetit dërgues dhe shtetit pranues.

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961
Article 3
1.The functions of a diplomatic mission consist, inter alia, in:
a) Representing the sending State in the receiving State;
b) Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;
c) Negotiating with the Government of the receiving State;
d) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;
e) Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.
Ndërsa sa i përket Konventës së Vjenës për Marrëdhënie Konsullore, Ambasadori ose Konsulli ka të drejtë të kërkojë ndihmë nga organet qendrore (policia, gjykata) vetëm nëse gazetari ka shkaktuar dëmin në shtetin prej nga vjen Ambasadori.

Konventa e Vjenës për Marrëdhënie Konsullore 1963
Neni 38
Komunkimi me organet e shtetit pranues
Në kreyerjen e funksioneve të veta, funksionarët konsullorë mund ti drejtohen:
a) Organeve lokale kompetente të hapësirës së tyre konsullore;
b) Organet qendrore kompetente të shtetit pranues nëse këtë e lejojnë ligjet dispozitat ligjore dhe praktika e shtetit pranues gjegjësisht marrëveshjet përkatëse ndërkombëtare.

Vienna Convention on Consular Relations 1963
Article 38
Communication with the authorities of the receiving State
In the exercise of their functions, consular officers may address:
a) the competent local authorities of their consular district;
b) the competent central authorities of the receiving State if and to the extent that this is allowed by the laws, regulations and usages of the receiving State or by the relevant international agreements.

COMMENTS